تاريخ : سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ | 18:31 | نویسنده : نویسنده خان (فرزاد)
هميشه ميگن تولد يه نشونس

نشونه ي اينكه خدا هنوز به آدمها اميدواره و دوسشون داره

پس مردن چيه ؟

مردن و از دست دادن كسايي كه ما دوسشون داريم چه نشونه ايه ؟

خدايا با اين از دست رفتناي عزيزامون فقط 1 نشونه ميبينم

اينكه دارم صداي پاي گذر عمرمو از نزديك ميشنوم

خداي چيكار ميكني با ادمات ؟؟؟؟؟؟تاريخ : چهارشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۳ | 18:2 | نویسنده : نویسنده خان (فرزاد)
Username: EAV-0123515683 Password: 4jm6pc3b4f Expiry Date: 06.02.2015 Username: EAV-0124329836 Password: cmr4864n37 Expiry Date: 07.02.2015 Username: EAV-0125356319 Password: fxatxfhmx2 Expiry Date: 20.02.2015 Username: EAV-0125358188 Password: 63bm3scha8 Expiry Date: 20.02.2015 Username: EAV-0125449617 Password: 9ahshmxbsx Expiry Date: 21.02.2015 Username: EAV-0125449621 Password: 7ft6ussjss Expiry Date: 21.02.2015 Username: EAV-0125449627 Password: u45mukb9hp Expiry Date: 21.02.2015 Username: TRIAL-0126292846 Password: mescmdkkvb Expiry Date: 01.03.2015 Username: TRIAL-0126292852

تاريخ : چهارشنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۳ | 10:52 | نویسنده : نویسنده خان (فرزاد)
تاريخ : جمعه هفدهم مرداد ۱۳۹۳ | 11:20 | نویسنده : نویسنده خان (فرزاد)
https://www.facebook.com/esetfreekeys

Username: EAV-0117675997
Password: fpp8fxsjab
Expiry Date: 03.11.2014

Username: EAV-0117676011
Password: 5xher2rc42
Expiry Date: 03.11.2014

Username: EAV-0117676019
Password: 5xvfhah7bp
Expiry Date: 03.11.2014

Username: TRIAL-0117935660
Password: rj3tdespkx
Expiry Date: 03.11.2014

Username: TRIAL-0117997445
Password: 84n35mpx3f
Expiry Date: 04.11.2014تاريخ : سه شنبه دهم تیر ۱۳۹۳ | 19:13 | نویسنده : نویسنده خان (فرزاد)
ESS Username: EAV-0090207554
Password: kbs72e4fe8
Expiry Date: 05.07.2014
ESS Username: EAV-0091275548
Password: vtxfpfcret
Expiry Date: 26.07.2014
ESS Username: EAV-0091708138
Password: bpbkafjeus
Expiry Date: 02.08.2014
ESS Username: EAV-0092033579
Password: t9nja6f69c
Expiry Date: 07.08.2014
ESS Username: EAV-0092106553
Password: 2bebk8au2j
Expiry Date: 09.08.2014
ESS Username: EAV-0103151153
Password: nuxvcje822
Expiry Date: 17.01.2015
ESS Username: TRIAL-0108007318
Password: sj7muxkuke
Expiry Date: 10.04.2014
ESS Username: TRIAL-0108123446
Password: e4rxm4fhp4
Expiry Date: 11.04.2014
ESS Username: TRIAL-0108123462
Password: 8t7f9bbu3x
Expiry Date: 11.04.2014
ESS Username: TRIAL-0108123470
Password: 4drk8tc2uf
Expiry Date: 11.04.2014
ESS Username: TRIAL-0108125170
Password: bf6tf

 

EAV-0090207554
Password: kbs72e4fe8
Expiry Date: 05.07.2014

 

 

 تاريخ : جمعه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۳ | 10:23 | نویسنده : نویسنده خان (فرزاد)

چه رویاها که پاره شد!
و چه نزدیک ها که دور نرفت!
و من بر رشته صدایی ره سپردم
که پایانش در تو بود

آمدم تا ترا بویم،
و تو زهر دوزخی ات را با نفسم آمیختی
به پاس این همه راهی که آمدم

دیار من آن سوی بیابان هاست
یادگارش در آغاز سفر همراهم بود

هنگامی که چشمش بر نخستین پرده بنفش نیمروز افتاد
از وحشت غبار شد
و من تنها شدم
چشمک افق ها چه فریب ها که به نگاهم نیاویخت!
و انگشت شهاب ها چه بیراهه ها که نشانم نداد!

آمدم تا ترا بویم،
و تو: گیاه تلخ افسونی!
به پاس این همه راهی که آمدم
زهر دوزخی ات را با نفسم آمیختی،
به پاس این همه راهی که آمدم...